top of page

 

                                                                                З А К О Н    У К Р А Ї Н И
 

                                                 Основи законодавства України про охорону здоров'я

  

  Кожна людина має природне невід'ємне і непорушне право  на охорону  здоров'я.  Суспільство  і  держава  відповідальні   перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров'я і  збереження генофонду  народу  України,  забезпечують  пріоритетність  охорони здоров'я в діяльності держави,  поліпшення умов  праці,  навчання, побуту і відпочинку населення,  розв'язання  екологічних  проблем, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового  способу життя.

Основи законодавства України про охорону здоров'я  визначають правові, організаційні, економічні  та  соціальні  засади  охорони здоров'я  в  Україні,  регулюють суспільні відносини у цій сфері з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних  сил, високої працездатності і довголітнього активного  життя  громадян, усунення  факторів,  що  шкідливо  впливають  на   їх    здоров'я, попередження  і  зниження    захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості.

 

   Стаття 1. Законодавство України про охорону здоров'я

   

 Законодавство  України  про  охорону  здоров'я  базується  на Конституції  України   і складається з цих Основ та інших   прийнятих   відповідно  до  них  актів  законодавства,  що регулюють суспільні відносини у сфері охорони здоров'я.

 

 

                                                                                      Р о з д і л  II

 

                                               ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

 

    Стаття 6. Право на охорону здоров'я

     Кожний громадянин України має право на охорону  здоров'я,  що передбачає:

     а) життєвий рівень,  включаючи  їжу,  одяг,  житло,  медичний догляд  та  соціальне  обслуговування   і   забезпечення,  який  є необхідним  для підтримання здоров'я людини;

     б)  безпечне  для  життя  і  здоров'я  навколишнє    природне середовище;

     в) санітарно-епідемічне благополуччя території  і  населеного пункту, де він проживає;

     г) безпечні  і  здорові  умови  праці,  навчання,  побуту  та відпочинку;

     д)  кваліфіковану  медичну  допомогу, включаючи вільний вибір лікаря,  вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій і закладу  охорони  здоров'я;

     е) достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров'я і здоров'я населення, включаючи існуючі і можливі  фактори  ризику та їх ступінь;

     є)  участь  в  обговоренні  проектів  законодавчих  актів   і внесення  пропозицій  щодо  формування  державної політики в сфері охорони здоров'я;

     ж)  участь  в  управлінні  охороною  здоров'я  та  проведенні громадської експертизи  з  цих  питань  у  порядку,  передбаченому законодавством;

     з) можливість об'єднання в  громадські  організації  з  метою сприяння охороні здоров'я;

     и)  правовий  захист   від    будь-яких    незаконних    форм дискримінації, пов'язаних із станом здоров'я;

     і) відшкодування заподіяної здоров'ю шкоди;

     ї)  оскарження  неправомірних  рішень  і  дій    працівників, закладів та органів охорони здоров'я;

     й) можливість проведення  незалежної  медичної  експертизи  у разі  незгоди  громадянина  з  висновками    державної    медичної експертизи, застосування до нього заходів примусового лікування та в інших випадках, коли діями працівників охорони  здоров'я  можуть бути ущемлені загальновизнані права людини і громадянина;

     к)  право пацієнта, який перебуває на стаціонарному лікуванні в  закладі  охорони  здоров'я,  на  допуск до нього інших медичних працівників,  членів сім'ї,  опікуна,  піклувальника, нотаріуса та адвоката,  а також священнослужителя для відправлення богослужіння та  релігійного обряду.

     Громадянам України, які перебувають за кордоном, гарантується право  на  охорону  здоров'я  у  формах  і  обсязі,   передбачених міжнародними договорами, в яких бере участь Україна.

 

Стаття 10. Обов'язки громадян у сфері охорони здоров'я

     Громадяни України зобов'язані:

     а) піклуватись  про  своє  здоров'я  та  здоров'я  дітей,  не шкодити здоров'ю інших громадян;

     б)  у  передбачених   законодавством    випадках    проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення;

     в)   вживати   передбачених  Законом  України  "Про  екстрену медичну  допомогу", заходів для забезпечення надання екстреної  медичної  допомоги  іншим  особам,  які  знаходяться  у невідкладному  стані; 

     г) виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством  про охорону здоров'я.

 

 

 

 

bottom of page